Stickers

 

 

#827 E HOʻO MAU KA HĀ O KA HAWAIʻI - VINYL STICKER - ©808MANA - BIG ISLAND LOVE LLC - ALL RIGHTS RESERVED

#827 E HOʻO MAU KA HĀ O KA HAWAIʻI

Vinyl Sticker (4.5" x 2.5")

.

.

more options

.

No hea kuʻu ola,
From where does my life come?
No kea ea ka ʻāina.
From the spirit of the land.
He aha koʻu kuleana?
What is my responsibility?
E hoʻomau ka hā o ka Hawaiʻi.
To cherish the essence of Hawaiʻi.

No kea kuʻu mana?
From where does my spiritual power come?
No ka ʻōlelo o nā kūpuna.
From the voice of the ancestors.
He aha koʻu kuleana?
What is my responsibility?
E hoʻomau ka hā o ka Hawaiʻi.
To cherish the essence of Hawaiʻi.

No hea kuʻu hanohano?
From where does my esteem come?
No ka pono o nā ʻaumākua.
From being in harmony with the guiding spirits.
He aha koʻu kuleana?
What is my responsibility?
E hoʻomau ka hā o ka Hawaiʻi.
To cherish the essence of Hawaiʻi.

 

star

808MANA HOME PAGE