Stickers

.

#827 E HOʻO MAU KA HĀ O KA HAWAIʻI - VINYL STICKER - ©808MANA - BIG ISLAND LOVE LLC - ALL RIGHTS RESERVED

PREVIOUS NEXT

#827 Vinyl Sticker 4.5" x 2.5"

.

.

keiki plant

No hea kuʻu ola,
From where does my life come?
No kea ea ka ʻāina.
From the spirit of the land.
He aha koʻu kuleana?
What is my responsibility?
E hoʻomau ka hā o ka Hawaiʻi.
To cherish the essence of Hawaiʻi.

No kea kuʻu mana?
From where does my spiritual power come?
No ka ʻōlelo o nā kūpuna.
From the voice of the ancestors.
He aha koʻu kuleana?
What is my responsibility?
E hoʻomau ka hā o ka Hawaiʻi.
To cherish the essence of Hawaiʻi.

No hea kuʻu hanohano?
From where does my esteem come?
No ka pono o nā ʻaumākua.
From being in harmony with the guiding spirits.
He aha koʻu kuleana?
What is my responsibility?
E hoʻomau ka hā o ka Hawaiʻi.
To cherish the essence of Hawaiʻi.

star

808MANA HOME PAGE

 

free sticker